اتصال به مرکز تلفن

اتصال به مرکز تلفن در CRM خودکار

شما می توانید با یک کلیک بر روی شماره های تلفن و موبایل، با آن شماره ها تماس حاصل نمایید و همچنین تماس های دریافتی را بر روی نرم افزار دریافت نمایید و اطلاعات مشتریان را ببینید. در حال حاضر فقط اتصال به مرکز تلفن استریسک بر روی CRM خودکار همگام سازی شده است.

تنظیمات مرکز تلفن

اتصال به مرکز تلفن سی ار ام خودکار

تماس با مشتری با یک کلیک

تماس با مشتری سی ار ام خودکار

تماس دریافتی از مشتری

تماس دریافتی مشتری در نرم افزار خودکار