راهنمای جامع نرم افزار

راهنمای جامع نرم افزار در CRM خودکار

ما در همه جای نرم افزار سعی کرده ایم تا با قرار دادن راهنمای مناسب، روش کار با نرم افزار را توضیح دهیم تا با درست وارد کردن اطلاعات، بیشترین بهره بردای از نرم افزار اتفاق افتد تا سرعت کار شما در نرم افزار بالا و بالاتر رود.

لیست مشتریان

لیست مشتریان در CRM خودکار