سفارشی سازی ستون ها

سفارشی سازی ستون ها در CRM خودکار

شما می توانید فیلدهایی که در لیست مشتریان هست را تغییر بدهید و خودتان ستون های پرکاربردتان را انتخاب کنید و ترتیب آنها را مشخص کنید. در نرم افزار خودکار می توانید ستون های غیر کاربردی خود را حذف نمائید و سرعت دسترسی به اطلاعاتتان را افزایش دهید.

سفارشی سازی ستون ها

سفارشی سازی ستون ها سی ار ام خودکار