علامت گذاری مشتریان

علامت گذاری مشتریان در CRM خودکار

در ماژول علامت گذاری مشتریان شما می توانید چندین نشان و یا علامت رنگی در نرم افزار سی ار ام تعریف کنید و به هر یک از مشتریان، آن را اعطا کنید.(مانند: اعطای نشان رنگی سبز به مشتریان وفادار). بدین ترتیب خیلی ساده و در یک نگاه می توانید نوع مشتری خود را مشاهده کنید.

اعطای نشان در لیست مشتریان

علامت گذاری مشتریان در سی ار ام خودکار