فیلدهای سفارشی فرصت فروش

فیلدهای سفارشی فرصت فروش در CRM خودکار

اگر برای افزودن اطلاعات فرصت فروش به فیلدهای بیشتری نیازی دارید، نگران نباشید. شما می توانید فیلدهای مورد نظر خود را به فرم فرصت فروش اضافه کنید.

فیلدهای سفارشی

فیلدهای سفارشی فرصت فروش CRM خودکار