ماتریس اولویت

ماتریس اولویت در CRM خودکار

برای مدیریت بهتر درخواست ها لازم است درخواست ها را اولویت بندی کنیم. پیشنهاد ما برای اولویت بندی درخواست ها استفاده از ماتریس اولویت می باشد. برای مشاهده نحوه کار ماتریس اولویت بصورت کاربردی بر روی عنوان این قابلیت کلیک کنید.

اولویت بندی درخواست ها

ماتریس اولویت درخواست های cRM خودکار