مدیریت زمان با SLA

مدیریت زمان با SLA در CRM خودکار

شما می توانید براساس شرایط هر درخواست زمان مشخصی را برای حل شدن آن تعیین نمائید. بطور مثال درخواست های با اولویت بالا باید در 5 ساعت کاری حل شوند. در صورتیکه این زمان نقض شود، می توانید افرادی را تعیین کنید تا به آنها اطلاع رسانی شود.

زمانبندی درخواست ها

زمانبندی و اطلاع رسانی درخواست در سی ار ام خودکار