مدیریت سفارش خرید

مدیریت سفارش خرید در CRM خودکار

در بخش سفارش خرید می توانید سفارش مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید محصول نهایی ثبت کرده و PDF سفارش خرید خود را برای تامین کننده بفرستید.

سفارش خرید در نرم افزار خودکار

سفارش خرید در نرم افزار خودکار

یادداشت در مشتریان

pdf سفارش خرید در CRM خودکار