مدیریت فاکتور

مدیریت فاکتور در CRM خودکار

شما می توانید به سادگی برای مشتریان خود فاکتور صادر کنید و آن را برای تائید نزد مدیران خود ارسال کنید. پس از تائید به کارشناسان حسابداری شرکت پیامی خودکار ارسال خواهد شد که چنین فاکتوری صادر شده است تا این افراد اسناد مالی و حسابداری آن را تنظیم نمایند.

فاکتور محصول

فاکتور CRM خودکار

PDF با سربرگ و با دسته بندی فاکتور

pdf فاکتور سی ار ام خودکار