مدیریت پیش فاکتور

مدیریت پیش فاکتور در CRM خودکار

شما به سادگی می توانید برای مشتریان خود پیش فاکتور صادر کنید و آن را برای تائید نزد مدیران خود ارسال کنید و پس از تائید خروجی PDF آن را برای مشتریان خود ارسال کنید و در نهایت پس از تائید مشتری آن پیش فاکتور را تبدیل به فاکتور نمائید.

پیش فاکتور

پیش فاکتور در سی ار ام خودکار

pdf با سربرگ پیش فاکتور

pdf پیش فاکتور CRM خودکار