مدیریت کارها و Task

مدیریت کارها و Task در CRM خودکار

در این بخش شما می توانید برای همکاران خود وظایف درون سازمانی را تعریف کنید و به آنها ارجاع دهید و برای آن زمانی مشخص تعیین کنید. بدین ترتیب کارهای روزمره شما به تاخیر نخواهد افتاد و از همین بخش می توانید آنها را پیگیری نمائید.

کارها یا task

افزودن کار در سی ار ام خودکار

جزئیات کار

افزودن کار سی ار ام خودکار