وارد کردن محصولات از فایل اکسل

وارد کردن محصولات از فایل اکسل در CRM خودکار

شما به سادگی می توانید محصولات خود را در یک فایل اکسل وارد کنید و در کمتر از چند ثانیه همه آنها را به نرم افزار سی ار ام وارد و Import کنید. در صورتیکه از سی ار ام دیگری استفاده می کردید و هم اکنون قصد دارید که از سی ار ام خودکار استفاده کنید این قابلیت برای شما بسیار مناسب می باشد.

import کردن محصول

import کردن محصول CRM خودکار

انطباق فیلدهای محصول خود با خودکار

انطباق فیلدهای محصول خود با نرم افزار خودکار