چندزبانه بودن CRM

چندزبانه بودن در CRM خودکار

نرم افزار CRM خودکار، بصورت چند زبانه و دو جهته طراحی شده است. این بدین معنی است که نرم افزار خودکار از زبان عربی و فارسی و غیره بصورت راست چین و از زبان انگلیسی و اسپانیایی و غیره بصورت چپ چین پشتیبانی می کند.

چندزبانه بودن

چندزبانه بودن CRM خودکار