کنترل دسترسی کاربران

کنترل دسترسی کاربران در CRM خودکار

در CRM خودکار شما میتوانید برای هریک از کارشناسان واحدهای فروش، مالی، پشتیبانی و غیره، سطح دسترسی متفاوتی ایجاد نمائید. این امکان علاوه بر افزایش ضریب امنیتی CRM، باعث سادگی و حذف منوهای غیرضروری برای هر یک از کارشناسان خواهد شد.

تعریف نقش

تعریف نقش در سی ار ام خودکار

دسترسی کاربران

دسترسی کاربران سی ار ام خودکار