گزارش ساز

گزارش ساز در CRM خودکار

یکی از اهداف اصلی CRM این است که به سازمان یک دید جامع از وضعیت فروش و پشتیبانی ارائه کند. برای این مهم نرم افزار خودکار مجهز به گزارش ساز پویا شده است که بتوانید از هر بخش نرم افزار گزارشاتی دلخواه و مورد نیاز تهیه نمائید. استفاده از گزارش ساز بسیار آسان می باشد و نیاز به داشتن دانش خاصی نیست.

گزارش ساز

گزارش ساز خودکار CRM