import کردن مشتریان

import کردن مشتریان در CRM خودکار

کلیه اطلاعات مشتریان را می توانید بصورت یکجا از طریق فایل اکسل به نرم افزار وارد نمایید. بدین صورت می توانید از نرم افزار های قبلی خود به سادگی به نرم افزار خودکار مهاجرت کنید.

import کردن مشتریان

import کردن مشتریان CRM خودکار

import کردن مشتریان

import کردن مشتریان سی ار ام خودکار